Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

library

Bản dịch
thư viện
I
tôi
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
đến
để
vào
the
(article)
library
thư viện
at
atleast
ít nhất
lúc
vào
least
atleast
ít nhất
once
một lần
một khi (conjunction)
a
một
week
tuần
.
Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần.
Có 5 lời bình
The
(untranslated)
library
thư viện
Thư viện
Có 6 lời bình
I
tôi
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
đến
để
vào
the
(article)
library
thư viện
at
atleast
ít nhất
lúc
vào
least
atleast
ít nhất
once
một lần
một khi (conjunction)
a
một
week
tuần
.
Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.