Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

letter

Bản dịch
thư, lá thư, bức thư
A
một
letter
lá thư
thư
bức thư
?
Thank
thankyou
cảm ơn
cảm ơn
you
thankyou
cảm ơn
bạn
very
rất
much
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
!
Một lá thư? Cảm ơn bạn rất nhiều!
Có 7 lời bình
You
bạn
write
viết
a
một
letter
lá thư
thư
.
Bạn viết một lá thư.
Có 5 lời bình
They
họ
chúng
read
đọc
the
theletter
bức thư
(article)
letter
theletter
bức thư
bức thư
lá thư
thư
.
Họ đọc lá thư.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.