Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

length

Bản dịch
chiều dài, độ dài
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
length
độ dài
chiều dài
of
của
that
đó
điều đó
việc đó
bridge
cây cầu
cầu
?
Độ dài của cây cầu đó là gì?
Có 2 lời bình
The
(article)
length
độ dài
chiều dài
Chiều dài
Có 5 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
length
độ dài
chiều dài
of
của
that
đó
điều đó
việc đó
bridge
cây cầu
cầu
?
Độ dài của cây cầu đó là gì?
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.