Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

left

Bản dịch
trái, bên trái, đã đi
My
của tôi
left
trái
bên trái
đã rời đi
shoe
giày
is
đang
red
màu đỏ
đỏ
.
Chiếc giày trái của tôi thì màu đỏ.
Có 42 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
đang
your
của bạn
left
trái
bên trái
đã rời đi
shoe
giày
?
Chiếc giày trái của bạn ở đâu?
Có 34 lời bình
The
(article)
left
bên trái
trái
đã rời đi
shoe
giày
is
đang
different
khác
khác nhau
.
Chiếc giày bên trái thì khác.
Có 17 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.