Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lecture

Bản dịch
bài giảng, bài diễn thuyết
The
lecture
starts
at
five
.
Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.
Có 2 lời bình
The
lecture
starts
at
five
.
Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.
Có 2 lời bình
The
lecture
is
today
.
Bài giảng là vào hôm nay.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.