Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lecture

Bản dịch

bài giảng, bài diễn thuyết

The
lecture
starts
at
five
.

Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.

Có 2 lời bình

The
lecture
starts
at
five
.

Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.

Có 2 lời bình

The
lecture
is
today
.

Bài giảng là vào hôm nay.

Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu