Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

least

Bản dịch

We
do
not
have
food
,
but
at
least
we
have
water
.

Chúng ta không đồ ăn, nhưng ít ra chúng ta nước.

Có 76 lời bình

We
eat
for
at
least
an
hour
.

Chúng tôi ăn trong ít nhất một tiếng đồng hồ .

Có 39 lời bình

At
least
a
meal
a
day

Ít nhất một bữa ăn một ngày

Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.