Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

law

Bản dịch
luật
This
activity
is
against
the
law
.
Hoạt động này là trái với luật pháp.
Có 1 lời bình
This
activity
is
against
the
law
.
Hoạt động này là trái với luật pháp.
Có 1 lời bình
The
law
Luật
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.