Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

language

Bản dịch
ngôn ngữ, tiếng
One
một
người
mốt
language
ngôn ngữ
tiếng
is
đang
never
không bao giờ
enough
đủ
.
Một ngôn ngữ là không bao giờ đủ.
Có 30 lời bình
Few
ít
ít (danh từ đếm được và không đếm được)
people
người
những người
con người
speak
nói
my
của tôi
language
ngôn ngữ
tiếng
.
Ít người nói ngôn ngữ của tôi.
Có 7 lời bình
What
cái gì
thật là
language
ngôn ngữ
tiếng
does
(unstranslated)
làm
your
của bạn
mother
mẹ
người mẹ
speak
nói
?
Mẹ bạn nói ngôn ngữ gì?
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.