Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lamp

Bản dịch
đèn
We
chúng tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
have
oil
dầu
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
lamp
đèn
.
Chúng tôi không có dầu cho cái đèn.
Có 11 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
the
(article)
lamp
đèn
.
Tôi thích cây đèn.
Có 12 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
đang
bị
the
(article)
lamp
đèn
?
Cái đèn ở đâu?
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.