Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

knowledge

Bản dịch
kiến thức
We
find
knowledge
in
books
.
Chúng tôi tìm thấy kiến thức trong những cuốn sách.
Có 2 lời bình
We
find
knowledge
in
books
.
Chúng tôi tìm thấy kiến thức trong những cuốn sách.
Có 2 lời bình
Her
knowledge
is
interesting
.
Kiến thức của cô ấy thì thú vị.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.