Tiếng Anh

jump

Tiếng Việt
nhảy

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
jumpsVí dụThe fish jumps out of the water.Bản dịchCon cá nhảy ra khỏi nước.
jumpVí dụOn my signal we jump!Bản dịchKhi có tín hiệu của tôi chúng ta nhảy!

chia động từ jump

PersonPresentPast
Ijumpjumped
he/she/itjumpsjumped
you/we/theyjumpjumped
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.