Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

job

Bản dịch

việc, công việc, việc làm

He
likes
his
job
.

Anh ấy thích công việc của anh ấy.

Có 15 lời bình

He
likes
his
job
.

Anh ấy thích công việc của anh ấy.

Có 15 lời bình

I
like
my
job
.

Tôi thích công việc của mình.

Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.