Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

issue

Bản dịch
vấn đề
This
này
việc này
điều này
issue
vấn đề
has
hasnothingtodowith
không liên quan tới
không dính dánh tới
nothing
hasnothingtodowith
không liên quan tới
không dính dánh tới
không gì
không có gì
to
hasnothingtodowith
không liên quan tới
không dính dánh tới
đến
để
vào
do
hasnothingtodowith
không liên quan tới
không dính dánh tới
(auxiliary verb)
làm
with
hasnothingtodowith
không liên quan tới
không dính dánh tới
với
cùng
bằng
you
bạn
.
Vấn đề này không liên quan đến bạn.
Có 1 lời bình
This
điều này
này
đây
is
bị
not
không phải là
không
an
một
an
An (proper name)
issue
vấn đề
.
Đây không phải là một vấn đề.
Có 4 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
issue
vấn đề
?
Vấn đề là gì?
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.