Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

introduction

Bản dịch
sự giới thiệu, lời giới thiệu
After
sau
sau khi
this
này
việc này
điều này
introduction
lời giới thiệu
sự giới thiệu
,
there
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
three
ba
main
chính
chủ yếu
parts
phần (số nhiều)
in
trong
vào
the
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Sau phần giới thiệu này, có ba phần chính trong quyển sách.
Có 1 lời bình
Who
ai
wrote
đã viết
the
(article)
introduction
lời giới thiệu
sự giới thiệu
?
Ai đã viết lời mở đầu ?
Có 6 lời bình
Introduction
lời giới thiệu
sự giới thiệu
from
từ
the
(article)
author
tác giả
Sự mở đầu từ tác giả
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.