Tiếng Anh

introduced

Tiếng Việt
đã giới thiệu

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
introduceVí dụPlease introduce him to me.Bản dịchXin vui lòng giới thiệu anh ta với tôi.
introducedVí dụThat evening she introduced me to everyone.Bản dịchBuổi chiều tối hôm đó cô ấy đã giới thiệu tôi với tất cả mọi người.
introducedVí dụShe has not introduced me to her parents.Bản dịchCô ấy đã không giới thiệu tôi với ba mẹ của cô ấy.
introduceVí dụMy brother is going to introduce me to his wife.Bản dịchAnh trai của tôi sẽ giới thiệu tôi với vợ của anh ấy.

chia động từ introduce

PersonPresentPast
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.