interview

Bản dịch
phỏng vấn, cuộc phỏng vấn
My
của tôi
interview
phỏng vấn
cuộc phỏng vấn
is
đang
tomorrow
ngày mai
.
Buổi phỏng vấn của tôi thì vào ngày mai.
Có 1 lời bình
How
như thế nào
làm sao
was
đã
đã là
your
của bạn
interview
cuộc phỏng vấn
phỏng vấn
?
Cuộc phỏng vấn của bạn đã thế nào?
Có 3 lời bình
My
của tôi
interview
phỏng vấn
cuộc phỏng vấn
is
đang
tomorrow
ngày mai
.
Buổi phỏng vấn của tôi thì vào ngày mai.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.