Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

international

Bản dịch
(thuộc về) quốc tế
She
cô ấy
cô ta
works
làm việc
hoạt động
for
cho
trong (time)
đối với
an
một
An (proper name)
international
(thuộc về) quốc tế
foundation
nền tảng
.
Cô ấy làm việc cho một tổ chức quốc tế.
Có 10 lời bình
We
chúng tôi
take
takeaninternationalflight
đi một chuyến bay quốc tế
nhận
lấy
cầm
an
takeaninternationalflight
đi một chuyến bay quốc tế
một
An (proper name)
international
takeaninternationalflight
đi một chuyến bay quốc tế
(thuộc về) quốc tế
flight
takeaninternationalflight
đi một chuyến bay quốc tế
chuyến bay
.
Chúng tôi đi một chuyến bay quốc tế.
Có 9 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
name
tên
of
của
the
(article)
international
(thuộc về) quốc tế
community
cộng đồng
?
Tên của cộng đồng quốc tế là gì?
Có 8 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.