instruments

Bản dịch
nhạc cụ, dụng cụ (số nhiều), công cụ (số nhiều)
We
chúng tôi
need
cần
cần phải
all
allof
tất cả
tất cả
đều
mọi
of
allof
tất cả
của
these
này
đây là những
instruments
nhạc cụ
dụng cụ (số nhiều)
công cụ (số nhiều)
.
Chúng ta cần tất cả những dụng cụ này.
Có 2 lời bình
The
(article)
instruments
nhạc cụ
dụng cụ (số nhiều)
công cụ (số nhiều)
Những dụng cụ
Có 3 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.