Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

instance

Bản dịch
ví dụ, thí dụ, trường hợp
Consider
xem như
xem xét
coi như
,
for
forinstance
ví dụ như
chẳng hạn như
trong (time)
đối với
instance
forinstance
ví dụ như
chẳng hạn như
thí dụ
ví dụ
trường hợp
,
the
(article)
lists
những danh sách
.
Xem xét, chẳng hạn như những danh sách.
Có 0 lời bình
For
forinstance
ví dụ như
chẳng hạn như
trong (time)
đối với
instance
forinstance
ví dụ như
chẳng hạn như
ví dụ
thí dụ
trường hợp
,
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
đến
để
vào
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
đến
để
vào
England
Anh
nước Anh
.
Ví dụ như, tôi muốn đến Anh.
Có 5 lời bình
Consider
xem như
xem xét
coi như
,
for
forinstance
ví dụ như
chẳng hạn như
trong (time)
đối với
instance
forinstance
ví dụ như
chẳng hạn như
thí dụ
ví dụ
trường hợp
,
the
(article)
lists
những danh sách
.
Xem xét, chẳng hạn như những danh sách.
Có 0 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.