Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

industry

Bản dịch
công nghiệp, ngành công nghiệp
The
(article)
milk
sữa
industry
ngành công nghiệp
công nghiệp
is
đang
important
quan trọng
in
trong
vào
this
này
việc này
điều này
region
vùng
khu vực
.
Ngành công nghiệp sữa thì quan trọng ở vùng này.
Có 1 lời bình
The
(article)
industry
công nghiệp
ngành công nghiệp
Công nghiệp
Có 2 lời bình
The
(article)
milk
sữa
industry
ngành công nghiệp
công nghiệp
is
đang
important
quan trọng
in
trong
vào
this
này
việc này
điều này
region
vùng
khu vực
.
Ngành công nghiệp sữa thì quan trọng ở vùng này.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.