Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

industries

Bản dịch
ngành kinh doanh (plural), ngành công nghiệp (plural, công nghiệp (plural)
In
trong
vào
which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
industries
ngành công nghiệp (plural
công nghiệp (plural)
ngành kinh doanh (plural)
do
làm
(auxiliary verb)
they
họ
chúng
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
công việc (noun)
?
Họ làm việc trong những ngành công nghiệp nào?
Có 7 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.