Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

including

Bản dịch
I
tôi
am
đang
including
bao gồm
you
bạn
in
trong
vào
the
(article)
list
danh sách
liệt kê
.
Tôi đang bao gồm bạn trong danh sách.
Có 1 lời bình
Including
bao gồm
me
tôi
?
Bao gồm tôi?
Có 9 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
including
bao gồm
Brazil
Brazil
.
Chúng tôi đang bao gồm cả Brazil.

Tất cả thể động từ của include


PersonPresentPast
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.