Tiếng Anh

includes

Tiếng Việt
gồm, bao gồm, gồm có

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
includesVí dụThe meal includes soup and wine.Bản dịchBữa ăn gồm có canh và rượu.
includeVí dụThey include the doctors.Bản dịchHọ bao gồm những bác sĩ.
includingVí dụI am including you in the list.Bản dịchTôi đang bao gồm bạn trong danh sách.

chia động từ include

PersonPresentPast
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.