Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

image

Bản dịch
hình ảnh, bức ảnh
I
tôi
like
thích
giống như
giống
this
này
việc này
điều này
image
hình ảnh
bức ảnh
.
Tôi thích hình ảnh này .
Có 13 lời bình
She
cô ấy
cô ta
explained
giải thích (q.khứ)
her
của cô ấy
cô ấy
ideas
những ý tưởng
những ý kiến
những sáng kiến
with
với
bằng
cùng
images
những hình ảnh
.
Cô ấy đã giải thích những ý tưởng của mình bằng những hình ảnh.
Có 4 lời bình
How
làm sao
như thế nào
do
làm
(auxiliary verb)
I
tôi
add
thêm
chèn
cộng
images
những hình ảnh
to
vào
để
đối với
my
của tôi
page
trang
?
Làm sao tôi thêm những hình ảnh vào trang của tôi ?
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.