Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

identity

Bản dịch
sự nhận dạng
This
đây
việc này
này
is
bị
my
của tôi
identity
identitycard
chứng minh nhân dân
thẻ căn cước
sự nhận dạng
card
identitycard
chứng minh nhân dân
thẻ căn cước
thẻ
thiệp
.
Đây là chứng minh nhân dân của tôi.
Có 6 lời bình
The
(article)
identity
sự nhận dạng
Sự nhận dạng
Có 8 lời bình
This
đây
việc này
này
is
bị
my
của tôi
identity
identitycard
chứng minh nhân dân
thẻ căn cước
sự nhận dạng
card
identitycard
chứng minh nhân dân
thẻ căn cước
thẻ
thiệp
.
Đây là chứng minh nhân dân của tôi.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.