Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

humans

Bản dịch
con người
Animals
những con vật
những động vật
are
thì
not
không phải là
không
humans
con người
.
Những con vật không phải là những con người.
Có 20 lời bình
Water
nước
is
đang
important
quan trọng
for
cho
đối với
trong (time)
humans
con người
.
Nước thì quan trọng cho con người.
Có 15 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.