Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

human

Bản dịch
người, con người
I
tôi
am
đang
a
một
human
người
con người
.
Tôi là người.
Có 29 lời bình
They
chúng
họ
are
thì
not
không phải là
không
human
con người
người
.
Chúng không phải là con người.
Có 29 lời bình
The
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
is
bị
not
không
không phải là
human
con người
người
.
Con mèo không phải con người.
Có 43 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.