Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

however

Bản dịch
tuy nhiên
However
tuy nhiên
,
it
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
not
không
không phải là
possible
khả thi
.
Tuy nhiên, nó thì không khả thi.
Có 58 lời bình
He
ông ấy
anh ấy
cậu ấy
is
bị
,
however
tuy nhiên
,
my
của tôi
father
cha
ba
bố
.
Tuy nhiên ông ta là cha của tôi.
Có 37 lời bình
However
tuy nhiên
,
it
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
too
quá
cũng
expensive
mắc tiền
đắt tiền
mắc
.
Tuy nhiên, nó thì quá mắc tiền.
Có 23 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.