Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hotel

Bản dịch
khách sạn
Are
đang
thì
we
chúng tôi
in
trong
vào
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
hotel
khách sạn
?
Chúng tôi có ở cùng khách sạn không?
Có 7 lời bình
Are
đang
thì
we
chúng tôi
in
trong
vào
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
hotel
khách sạn
?
Chúng tôi có ở cùng khách sạn không?
Có 7 lời bình
Take
takemeto
dẫn tôi đến
đưa
nhận
lấy
me
takemeto
dẫn tôi đến
tôi
to
takemeto
dẫn tôi đến
đến
để
vào
the
(article)
hotel
khách sạn
,
please
làm ơn
vui lòng
xin
.
Vui lòng đưa tôi đến khách sạn.
Có 62 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.