Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hopes

Bản dịch
hy vọng

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.