Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

honor

Bản dịch
danh dự
She
cô ta
cô ấy
is
bị
an
một
An (proper name)
honor
danh dự
to
cho
đối với
với
our
của chúng tôi
school
trường
trường học
.
Cô ta là một niềm vinh dự cho trường chúng ta.
Có 2 lời bình
She
cô ta
cô ấy
is
bị
an
một
An (proper name)
honor
danh dự
to
cho
đối với
với
our
của chúng tôi
school
trường
trường học
.
Cô ta là một niềm vinh dự cho trường chúng ta.
Có 2 lời bình
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
is
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
of
của
honor
danh dự
.
Anh ta là một người đàn ông có danh dự.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.