Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

heat

Bản dịch
sức nóng, nhiệt
With
today
's
heat
,
I
do
not
want
to
work
.
Với sức nóng của hôm nay , tôi không muốn làm việc.
Có 4 lời bình
With
today
's
heat
,
I
do
not
want
to
work
.
Với sức nóng của hôm nay , tôi không muốn làm việc.
Có 4 lời bình
I
do
not
like
the
heat
during
the
summer
.
Tôi không thích sức nóng trong suốt mùa hè.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.