health

Bản dịch
sức khoẻ
Eating
ăn
fish
con cá
is
đang
good
tốt
hay
khoẻ
for
cho
trong (time)
đối với
your
của bạn
health
sức khoẻ
.
Ăn cá thì tốt cho sức khỏe của bạn.
Có 2 lời bình
Health
sức khoẻ
is
đang
everything
tất cả mọi thứ
mọi thứ
.
Sức khỏe là tất cả.
Có 4 lời bình
Health
sức khoẻ
!
Sức khỏe!
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.