Tiếng Anh

have

Tiếng Việt

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
hasVí dụHe has an apple.Bản dịchAnh ấy một quả táo.
haveVí dụWe have an apple.Bản dịchChúng tôi một quả táo.
hadVí dụHer mother had a yellow dress.Bản dịchMẹ của cô ấy đã một cái đầm màu vàng .
havingVí dụDo you know how many problems we are having?Bản dịchBạn biết chúng tôi đang bao nhiêu vấn đề không?
hadVí dụI have never had a clock.Bản dịchTôi chưa bao giờ một cái đồng hồ treo tường.
haveVí dụI did not have time to eat.Bản dịchTôi đã không thời gian để ăn .
hasVí dụI have read sixty pages, while he has read only ten.Bản dịchTôi đã đọc sáu mươi trang, trong khi anh ấy đọc chỉ mười trang.
haveVí dụI have read sixty pages, while he has read only ten.Bản dịchTôi đã đọc sáu mươi trang, trong khi anh ấy đọc chỉ mười trang.
hadVí dụI had never found that I was famous until that moment.Bản dịchTôi đã không bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến lúc đó.
haveVí dụWe will have received the cellphones.Bản dịchChúng tôi sẽ nhận được những cái điện thoại di động rồi.

chia động từ have

PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.