Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hate

Bản dịch
ghét
You
bạn
hate
ghét
this
này
việc này
điều này
man
người đàn ông
đàn ông
.
Bạn ghét người đàn ông này.
Có 10 lời bình
I
tôi
hate
ghét
coffee
cà phê
.
Tôi ghét cà phê.
Có 16 lời bình
My
của tôi
son
con trai
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
hate
ghét
you
bạn
.
Con trai tôi không ghét bạn.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.