Tiếng Anh

happened

Tiếng Việt
đã xảy ra, đã diễn ra

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
happenedVí dụWhat happened to you yesterday?Bản dịchChuyện gì đã xảy ra với bạn vào hôm qua?
happeningVí dụWhat is happening in the university?Bản dịchCái gì đang diễn ra trong trường đại học?
happenVí dụDid something happen?Bản dịchCó chuyện gì đã xảy ra à ?

chia động từ happen

PersonPresentPast
Ihappenhappened
he/she/ithappenshappened
you/we/theyhappenhappened
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.