guide

Bản dịch
hướng dẫn viên, người hướng dẫn, người chỉ đường
Our
của chúng tôi
guide
người chỉ đường
người hướng dẫn
hướng dẫn viên
takes
dẫn
nhận
theo
us
chúng tôi
chúng ta
to
đến
vào
đối với
the
(article)
city
thành phố
.
Người chỉ đường của chúng tôi dẫn chúng tôi đến thành phố.
Có 5 lời bình
I
tôi
need
cần
cần phải
a
một
guide
người chỉ đường
người hướng dẫn
hướng dẫn viên
in
trong
vào
Brazil
Brazil
.
Tôi cần một người chỉ đường ở Brazil.
Có 2 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
my
của tôi
guide
hướng dẫn viên
người hướng dẫn
người chỉ đường
.
Anh ấy là hướng dẫn viên của tôi.
Có 33 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.