guard

Bản dịch
bảo vệ, người bảo vệ, người canh gác
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.