great

Bản dịch
lớn, tuyệt vời, vĩ đại
My
của tôi
father
cha
ba
bố
is
bị
a
một
great
vĩ đại
tuyệt vời
lớn
man
người đàn ông
đàn ông
.
Cha của tôi là một người đàn ông vĩ đại.
Có 10 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
really
thật là
thật sự
thật
a
một
great
tuyệt vời
vĩ đại
lớn
moment
khoảnh khắc
thời điểm
lát
.
Nó thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.
Có 4 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
great
tuyệt vời
vĩ đại
lớn
friend
người bạn
bạn
.
Anh ấy là một người bạn tuyệt vời.
Có 5 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.