Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

grandmother

Bản dịch
The
(article)
white
trắng
màu trắng
hat
nón
is
bị
not
không
không phải là
for
cho
để
trong (time)
my
của tôi
grandmother
.
Chiếc mũ trắng không phải dành cho tôi.
Có 16 lời bình
Who
ai
is
bị
her
của cô ấy
cô ấy
grandmother
?
Ai là của cô ấy?
Có 25 lời bình
My
của tôi
grandmother
likes
thích
you
bạn
.
tôi thích bạn.
Có 24 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.