grades

Bản dịch
điểm học (số nhiều)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.