Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

germans

Bản dịch
người Đức
The
(article)
Germans
người Đức
like
thích
giống như
giống
the
themonthof
tháng
(article)
month
themonthof
tháng
tháng
of
themonthof
tháng
của
September
tháng Chín
.
Người Đức thích tháng chín.
Có 12 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
Germans
người Đức
.
Chúng tôi là người Đức.
Có 10 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.