generally

Bản dịch
nói chung, thường thường, thông thường
We
chúng tôi
generally
thông thường
nói chung
thường thường
eat
ăn
fish
món cá
con cá
on
vào (day, month)
trên
bật
Friday
thứ sáu
.
Nói chung chúng tôi ăn cá vào thứ sáu.
Có 22 lời bình
I
tôi
generally
thường thường
thông thường
nói chung
drink
uống
coffee
cà phê
with
với
cùng
bằng
milk
sữa
.
Tôi thường thường uống cà phê với sữa.
Có 25 lời bình
Generally
nói chung
thông thường
thường thường
Nói chung
Có 27 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.