Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

frequent

Bản dịch
thường xuyên, hay xảy ra
The
(article)
frequent
thường xuyên
hay xảy ra
parties
bữa tiệc (số nhiều)
đảng (số nhiều)
đảng
are
thì
đang
expensive
mắc tiền
mắc
đắt tiền
.
Những bữa tiệc thường xuyên thì tốn kém.
Có 6 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
frequent
hay xảy ra
thường xuyên
during
trong suốt
suốt
the
(article)
winter
Mùa đông
đông
.
hay xảy ra trong suốt mùa đông.
Có 11 lời bình
The
(article)
question
câu hỏi
is
đang
not
không
không phải là
frequent
thường xuyên
hay xảy ra
.
Câu hỏi thì không thường xuyên.
Có 45 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.