freedom

Bản dịch
tự do, sự tự do
Freedom
sự tự do
tự do
is
bị
not
không
không phải là
free
tự do
miễn phí
rảnh
.
Sự tự do thì không miễn phí.
Có 2 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
đang
bị
freedom
sự tự do
tự do
?
Tự do ở đâu?
Có 9 lời bình
Freedom
sự tự do
tự do
Sự tự do
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.