Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

four

Bản dịch
bốn, tư
The
(article)
four
bốn
walls
những bức tường
have
different
khác nhau
khác
colors
những màu sắc
màu
.
Bốn bức tường có những màu sắc khác nhau.
Có 3 lời bình
We
chúng tôi
have
four
bốn
rooms
những căn phòng
.
Chúng tôi có bốn căn phòng.
Có 5 lời bình
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
đang
thì
four
bốn
seasons
các mùa
in
trong
vào
a
một
year
năm
.
bốn mùa trong một năm.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.