Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

forty

Bản dịch
bốn mươi
In
trong
vào
forty
bốn mươi
years
năm (số nhiều)
năm
things
mọi thứ
thứ
những thứ
change
thay đổi
sự thay đổi
.
Trong bốn mươi năm mọi thứ sẽ thay đổi.
Có 11 lời bình
Forty
bốn mươi
-
seven
bảy
years
năm
năm (số nhiều)
Bốn mươi bảy năm
Có 19 lời bình
Forty
bốn mươi
days
ngày
Bốn mươi ngày
Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.