formula

Bản dịch
công thức, cách thức
We
chúng tôi
will
sẽ
learn
học
học tập
a
một
new
mới
formula
công thức
cách thức
today
hôm nay
.
Chúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
will
sẽ
learn
học
học tập
a
một
new
mới
formula
công thức
cách thức
today
hôm nay
.
Chúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.
Có 2 lời bình
She
cô ấy
cô ta
explains
giải thích
that
đó
điều đó
việc đó
formula
công thức
cách thức
to
cho
vào
đối với
me
tôi
.
Chị ấy giải thích công thức đó cho tôi.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.