Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

forest

Bản dịch
rừng, cánh rừng, khu rừng
We
saw
many
animals
in
the
forest
.
Chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong khu rừng.
Có 3 lời bình
We
saw
many
animals
in
the
forest
.
Chúng tôi đã thấy nhiều con vật trong khu rừng.
Có 3 lời bình
Every
afternoon
I
walk
through
the
forest
.
Mỗi buổi chiều tôi đi bộ xuyên qua cánh rừng.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.