Tiếng Anh

force

Tiếng Việt
lực lượng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
forcedVí dụMy parents have forced me to go with them.Bản dịchBa mẹ của tôi đã ép tôi đi với họ .
forceVí dụI tried to open the door with all my force.Bản dịchTôi đã cố gắng mở cửa với toàn bộ sức lực của tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.