force

Bản dịch
lực lượng
I
tôi
tried
đã cố gắng (quá khứ)
đã cố (quá khứ)
đã cố thử
to
với
đối với
vào
open
mở cửa
mở
the
(untranslated)
door
cửa
with
với
bằng
cùng
all
tất cả
đều
mọi
my
của tôi
force
lực lượng
.
Tôi đã cố gắng mở cửa với toàn bộ sức lực của tôi.
Có 1 lời bình
The
(article)
force
lực lượng
of
của
the
(article)
wind
gió
took
đã mang
đã lấy
my
của tôi
hat
nón
away
xa
vắng mặt
.
Lực của cơn gió đã mang mũ tôi ra xa.
Có 2 lời bình
I
tôi
went
đã đi
to
để
đến
vào
see
xem
thấy
trông thấy
the
(article)
Air
airforce
không quân
không khí
Force
airforce
không quân
lực lượng
.
Tôi đã đi xem lực lượng Không quân.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.